Statut


ST A T U T
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
ODDZIAŁU ŁÓDZKIEGO IM. JANA CZERASZKIEWICZA

Statut PTTK Oddziału Łódzkiego po zmianach uchwalonych na XXXVI Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Oddziału w dniu 8.04.2017 r.

(tekst jednolity)

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. PTTK Oddział Łódzki im. Jana Czeraszkiewicza w Łodzi, zwany dalej Oddziałem, wywodzi się z utworzonego w 1909 roku Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego oraz utworzonego w 1921 roku Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i jest spadkobiercą tradycji i dorobku ideowego obu tych Towarzystw.
 2. Działający na podstawie niniejszego Statutu Oddział jest terenową jednostką Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i powstał za zgodą Zarządu Głównego PTTK.
 3. Oddział działa zgodnie z ustalonym porządkiem prawnym.
 4. Oddział prowadzi działalność społecznie użyteczną.

§ 2

 1. Terenem działalności Oddziału jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą władz Oddziału jest Łódź.

§ 3

Oddział posiada osobowość prawną i jest wpisany w dniu 12.12.2002 r. do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000138952;

§ 4

Oddział może używać sztandaru, znaku organizacyjnego i pieczęci PTTK, zgodnie z przepisami art. 5 Statutu PTTK.

 1. Oddział używa sztandaru, który ma kształt kwadratowego, dwustronnego płata materiału wykończonego złotą frędzlą, o wymiarach 100 cm x 100 cm, przymocowanego do drzewca zwieńczonego głowicą z metalowym orłem. Na stronie głównej (awers) znajdują się trzy pasy poziome jednakowej szerokości o barwach: czerwonej, białej i czerwonej ze znakiem PTTK pośrodku o średnicy stanowiącej 3/5 szerokości. Na stronie odwrotnej (rewers) sztandaru znajdują się trzy poziome pasy jednakowej szerokości o barwach: zielonej, białej i zielonej z Godłem Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku. Poniżej na zielonym tle znajduje się napis „Oddział Łódzki im. Jana Czeraszkiewicza”.
 2. Zarząd Oddziału używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku „Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze”, zaś w środku „Oddział Łódzki”.

Rozdział II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 5

1.    Celem statutowym Oddziału jest działalność w zakresie kultury fizycznej, kultury, oświaty,  ochrony środowiska i promocji zdrowia poprzez turystykę i krajoznawstwo, na rzecz członków PTTK i ogółu społeczeństwa.

1.a      Cele i zadania określone w niniejszym statucie Oddział realizuje poprzez:

1)    Działalność pożytku publicznego nieodpłatną.

2)    Działalność pożytku publicznego odpłatną.

3)    Działalność gospodarczą.

1.b      Działalność statutowa nieodpłatna obejmuje:

 1. prowadzenie prelekcji, szkoleń w zakresie turystyki i krajoznawstwa,
 2. wydawanie broszur, ulotek i podobnych publikacji,
 3. organizowanie wycieczek rowerowych i pieszych ogólnodostępnych,
 4. działalność programową kół i klubów specjalizujących się w różnych dziedzinach turystyki i krajoznawstwa.

1.c      Działalność statutowa odpłatna obejmuje organizację rajdów, zlotów, spływów, złazów i tym podobnych form działalności turystycznej.

1.d      Działalność gospodarcza obejmuje:

 1. organizację imprez turystycznych z zapewnieniem m. in. transportu, zakwaterowania, wyżywienia, programu zwiedzania z pilotem i przewodnikiem itp.,
 2. sprzedaż wydawnictw z dziedziny turystyki i krajoznawstwa, sprzedaż odznak turystycznych i krajoznawczych,
 3. organizację kursów dla kandydatów na przewodników i pilotów wycieczek,
 4. działalność jako pośrednika turystycznego.

2.        Celami statutowymi Oddziału są również inne działania ze sfery zadań publicznych i pożytku publicznego w zakresie:

1) krzewienia turystyki i krajoznawstwa oraz aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży, szczególnie w postaci wędrownictwa indywidualnego i grupowego, organizacji rajdów, złazów, zlotów, spływów, rejsów oraz kolonii i obozów,

2) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym poprzez współdziałanie z towarzystwami i organizacjami skupiającymi i opiekującym się Polakami oraz dziedzictwem kultury polskiej za granicą,

3) nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, szczególnie poprzez kształtowanie postaw społecznych, upowszechniania wiedzy o przeszłości, współczesności i perspektywach rozwoju Polski, szerzenia kultury turystyki i zapoznania z poznawczymi, wypoczynkowymi i zdrowotnymi walorami wędrownictwa,

4) ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz troski o racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody,

5) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, szczególnie poprzez opiekę nad miejscami pamięci narodowej i organizację imprez turystycznych związanych z poznawaniem historii oręża polskiego, a także popierania wszelkich form wypoczynku służącego rozwojowi sprawności i kultury fizycznej,

6) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

7) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

8) działalności charytatywnej,

9) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,

10) ochrony i promocji zdrowia,

11) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

12) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

13) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

14) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

15) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

16) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

17) porządku i bezpieczeństwa publicznego,

18) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,

19) ratownictwa i ochrony ludności,

20) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,

21) upowszechniania i ochrony praw konsumentów,

22) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

23) promocji i organizacji wolontariatu,

24) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

25) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

26) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,

27) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

28) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe w zakresie określonym w pkt. 1- 27.

 • Oddział skupia turystów i krajoznawców, stwarza warunki ułatwiające im wędrowanie i działalność krajoznawczą w kraju i poza jego granicami oraz reprezentuje ich interesy wobec władz i społeczeństwa.
 • Oddział opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
 • Oddział  prowadzi działalność gospodarczą w różnych formach organizacyjnych, z której dochód przeznaczony jest na działalność pożytku publicznego na rzecz członków i ogółu społeczności.

§ 6

Realizując określone statutem cele i zadania, Oddział:

1) budzi i pogłębia umiłowanie Polski, jej regionów, kształtuje postawy patriotyczne, upowszechnia wiedzę o przeszłości, współczesności i perspektywach rozwoju kraju,

2) krzewi zamiłowania krajoznawcze i umiejętności turystyczne,

3) szerzy kulturę turystyki oraz zachęca do wykorzystywania poznawczych, wypoczynkowych i zdrowotnych walorów wędrownictwa i rekreacji,

4) pomaga w wędrownictwie indywidualnym,

5) przyczynia się do wzrostu sprawności psychofizycznej, zwłaszcza młodzieży i osób niepełnosprawnych,

6) szerzy wiedzę ekologiczną oraz przyczynia się do ochrony środowiska przyrodniczego,

7) aktywnie uczestniczy w ochronie dóbr kultury,

8) popularyzuje walory krajoznawcze i turystyczne Polski oraz jej dorobek wśród turystów zagranicznych oraz ułatwia turystom polskim wyjeżdżającym za granicę poznawanie walorów krajoznawczych, życia i osiągnięć innych krajów,

9) kultywuje tradycje turystyczne, popularyzuje historię i dorobek PTTK oraz jego poprzedników, uczestniczy w archiwizowaniu dokumentów związanych z turystyką i krajoznawstwem.

§ 7

 1. Oddział realizuje cele statutowe i zadania poprzez:

1) strzeżenie i twórcze rozwijanie ideałów swoich poprzedników – PTT i PTK oraz pomnażanie ich dorobku materialnego,

2) propagowanie krajoznawstwa wśród młodzieży oraz włączanie jej do uprawiania różnych form turystyki, w tym turystyki kwalifikowanej,

3) popularyzację walorów rekreacji ruchowej,

4) stwarzanie możliwości korzystania z imprez turystycznych, rekreacyjnych i krajoznawczych organizowanych przez PTTK oraz z jego schronisk, stanic wodnych i innych obiektów przez wszystkich zainteresowanych,

5) upowszechnianie dorobku intelektualnego PTTK zgromadzonego w Centralnej Bibliotece im. Kazimierza Kulwiecia w Warszawie, Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej z Centralną Biblioteką Górską w Krakowie, w Centrum Fotografii Krajoznawczej im. Waldemara Dońca w Łodzi, w Ogólnopolskim Centrum Szkolenia Podwodnego KDP PTTK w Warszawie, w Centrum Turystyki Wodnej PTTK w Warszawie, regionalnych pracowniach krajoznawczych oraz muzeach PTTK,

6) działania na rzecz racjonalnego korzystania z zasobów przyrody i dziedzictwa kulturalnego oraz krzewienia idei zachowania tych wartości dla przyszłych pokoleń,

7) popieranie działań sprzyjających utrwalaniu cech charakterystycznych poszczególnych regionów, stanowiących istotne elementy tożsamości narodowej mieszkańców Polski,

8) kontakty i współpracę z organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi zajmującymi się turystyką,

9)reprezentowanie interesów turystów i krajoznawców wobec organów władzy publicznej, w tym zgłaszanie postulatów i propozycji odpowiednich regulacji prawnych oraz wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i samorządowej, w tym związanych z wytyczaniem,  znakowaniem i konserwacją szlaków turystycznych,

       2. Oddział w szczególności:

1) umożliwia turystom i krajoznawcom zrzeszanie się w jednostkach organizacyjnych PTTK i korzystanie w pierwszej kolejności z wszelkich form jego działalności,

2) rozwija turystykę kwalifikowaną we wszystkich jej formach,

3) organizuje i prowadzi obsługę wycieczek oraz innych imprez turystycznych i krajoznawczych,

4) rozwija różnorodne formy turystyki aktywnej, rekreacji oraz sportu w powiązaniu z imprezami turystycznymi,

5) wytycza, znakuje i utrzymuje szlaki turystyczne,

6) kształci i doskonali społeczne oraz zawodowe kadry turystyczno-krajoznawcze, nadaje uprawnienia kwalifikacyjne,

7) ustanawia i nadaje odznaki turystyczne oraz krajoznawcze,

8) organizuje oraz popiera działania zmierzające do zabezpieczenia, ochrony i zachowania walorów naturalnych, a także kulturowych Polski, między innymi przez działalność wydawniczą, inicjowanie, zakładanie i prowadzenie muzeów, zbiorów, bibliotek, pracowni krajoznawczych, itp.,

9) rozwija aktywność kulturalną związaną z turystyką i krajoznawstwem oraz kształtuje obyczajowość turystyczną,

10) dokumentuje oraz popularyzuje działalność wybitnych postaci turystyki i krajoznawstwa, dziejów i osiągnięć PTTK, a także jego poprzedników,

11) prowadzi wypożyczalnie sprzętu turystycznego, sportowego oraz warsztaty naprawcze,

12) produkuje pamiątki turystyczne, krajoznawcze oraz ekwipunek turystyczny i sportowy,

13) buduje i utrzymuje obiekty turystyczne, gastronomiczne, sportowe oraz inne urządzenia istotne dla turystów,

14) inicjuje, prowadzi i popiera prace, w tym także naukowe, wynikające z celów PTTK,

15) organizuje turystykę zagraniczną wyjazdową i przyjazdową.

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8

 1. Członkiem Oddziału może być osoba zainteresowana realizacją celów Towarzystwa, deklarująca przestrzeganie Statutu PTTK.
 2. Członkostwo jest dobrowolne.

§ 9

 1. Oddział skupia członków:

1) zwyczajnych,

2) wspierających.

       2. Członkowie zwyczajni PTTK zrzeszają się w oddziale.

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym PTTK może być:

1) obywatel polski lub cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych,

2) małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

3) małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą jego przedstawicieli ustawowych.

     2. Członkostwo zwyczajne w PTTK powstaje przez złożenie w Oddziale deklaracji realizacji celów Towarzystwa i przestrzegania Statutu PTTK oraz opłacenie składki członkowskiej i wpisowego.

§ 11

 1. Członek zwyczajny PTTK ma prawo:

2) zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK,

3) korzystać z pomocy, obiektów i urządzeń PTTK,

4) uzyskiwać na zasadach określonych przez Zarząd Główny PTTK uprawnienia kadry Towarzystwa,

5) wybierać i być wybieranym do władz PTTK,

6) korzystać ze znaku PTTK i odznaki organizacyjnej PTTK wyłącznie do podkreślenia swojej przynależności do PTTK,

7) korzystać z innych uprawnień wynikających z uchwał ZG PTTK oraz porozumień i umów zawartych przez władze Towarzystwa.

     2. Małoletni członek zwyczajny PTTK ma prawo korzystać z uprawnień określonych w ust. 1 pkt1) – 4), 6), 7) oraz uprawnień określonych w ust. 1 pkt. 5) z uwzględnieniem przepisów ust. 3 – 4.

     3. Małoletni członek zwyczajny PTTK w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, ma prawo korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie władz PTTK większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

     4. Małoletni członek zwyczajny PTTK w wieku poniżej 16 lat nie ma prawa udziału w głosowaniu na zebraniu członków, nie może też korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz PTTK. Jeżeli jednostka organizacyjna PTTK zrzesza wyłącznie małoletnich, mogą oni wybierać i być wybierani do władz tej jednostki.

§ 12

Członek zwyczajny PTTK jest obowiązany:

1) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz PTTK;

2) uczestniczyć w działalności PTTK, propagować cele PTTK, godnie reprezentować PTTK;

3) chronić walory naturalne i kulturowe kraju;

4) dbać o majątek PTTK;

5) regularnie opłacać składkę członkowską w swoim oddziale.

§ 13

 1. Członkom zwyczajnym PTTK, szczególnie zasłużonym dla rozwoju turystyki i krajoznawstwa w Polsce, może być nadana godność Członka Honorowego PTTK.
 2. Członkowie Honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej.

§ 14

 1. Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku

1) śmierci członka,

2) złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa

3) zalegania w opłacaniu składki członkowskiej za okres dłuższy niż 3 miesiące.

     2. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje w przypadku:

1) wykluczenia prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego,

2) utraty praw publicznych z mocy wyroku sądu.

3) ubezwłasnowolnienia częściowego lub całkowitego.

     3. W przypadku ustania członkostwa w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane powiadomienie.

     4. Opłacenie zaległych i bieżącej składki w przypadku ustania członkostwa z powodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3), przywraca je wraz z zachowaniem ciągłości stażu członkowskiego.

§ 15

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna, która popiera działalność i akceptuje statut PTTK oraz zadeklaruje opłacanie składki członkowskiej w wysokości ustalonej uchwałą Zarządu Oddziału.
 2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Oddziału.

§ 16

Członek wspierający ma prawo:

1)    brać udział z głosem doradczym osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela w zjazdach Oddziału;

2)    zgłaszać wnioski dotyczące działalności Oddziału;

3)    korzystać z innych uprawnień na zasadach określonych uchwałami Zarządu Oddziału.

Rozdział  IV

WŁADZE ODDZIAŁU

§ 17

 1. Najwyższą władzą Oddziału jest Zjazd Oddziału.
 2. Zjazd Oddziału może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 3. Władzami Oddziału są:

1) Zarząd Oddziału;

2) Komisja Rewizyjna Oddziału;

3) Sąd Koleżeński Oddziału, o ile Zjazd Oddziału podejmie uchwałę o wyborze Sądu Koleżeńskiego Oddziału.

§ 18

 1. Władze Oddziału pochodzą z wyboru. Kadencja władz oddziału trwa cztery lata i może być skrócona do dwóch lat uchwałą zjazdu Oddziału.
 2. Nie można łączyć funkcji we władzach Oddziału wymienionych w § 17 ust. 3.
 3. Uchwały władz Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
 4. Wybory do władz Oddziału odbywają się na podstawie ordynacji wyborczej uchwalonej przez Zarząd Główny PTTK.
 5. Przepisy art. 27 ust. 2 Statutu PTTK stosuje się odpowiednio.

§ 19

Zarząd Oddziału, Komisja Rewizyjna Oddziału i Sąd Koleżeński Oddziału mają prawo kooptować nowych członków na zwolnione w okresie kadencji miejsca. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 składu pochodzącego z wyboru. Przy kooptacji obowiązują przepisy §25 ust. 8 i §29 ust. 3 niniejszego Statutu.

§ 20

Do kompetencji Zjazdu Oddziału należy:

 1. uchwalanie Statutu Oddziału i dokonywanie jego zmian oraz określenie celów działania Oddziału, nie wymienionych w §5,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału, jeśli taki został wybrany,
 3. udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału, bezwzględną większością głosów, absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Oddziału, pełniącym te funkcje w upływającej kadencji; nieuzyskanie absolutorium wyłącza kandydowanie do władz w najbliższej kadencji,
 4. wybór członków Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału, Sądu Koleżeńskiego Oddziału oraz delegatów na regionalną konferencję oddziałów,
 5. nadawanie godności Honorowego Prezesa Oddziału na wniosek Zarządu Oddziału,
 6. rozpatrywanie wniosków kół, klubów i członków Oddziału
 7. uchwalanie wniosków na Walny Zjazd PTTK lub regionalną konferencję oddziałów,
 8. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Oddziału,
 9. w przypadku uchwały o rozwiązaniu Oddziału powoływanie komisji likwidacyjnej Oddziału lub likwidatora Oddziału i ustalanie sposobu pokrycia kosztów likwidacji Oddziału,
 10.  podejmowanie innych uchwał wymagających decyzji Zjazdu Oddziału.

§ 21

 1. W Zjeździe Oddziału udział biorą:
 2. z głosem decydującym delegaci wybrani na walnych zebraniach kół i klubów według wg rozdzielnika uchwalonego przez Zarząd Oddziału zgodnie z kluczem wyborczym określonym w Ordynacji Wyborczej uchwalonej przez Zarząd Główny, albo wszyscy członkowie Oddziału,
 3. z głosem doradczym: członkowie honorowi PTTK, Honorowy Prezes Oddziału, przedstawiciele członków wspierających Oddziału, przedstawiciele władz naczelnych PTTK, członkowie ustępujących władz Oddziału, przewodniczący komisji i zespołów Zarządu Oddziału oraz osoby zaproszone.
 4. Zjazd oddziału może być zwołany przy zachowaniu zasady drugiego terminu. W zawiadomieniu o zwołaniu zjazdu musi być określony pierwszy i drugi termin oraz porządek obrad.
 5. Zjazd odbywający się w drugim terminie może obradować tylko nad sprawami umieszczonymi w porządku obrad określonym w zawiadomieniu o jego zwołaniu.
 6. Rozdzielnik mandatów na Zjazd Oddziału uchwala Zarząd Oddziału, zgodnie z kluczem wyborczym określonym w Ordynacji Wyborczej uchwalonej przez Zarząd Główny PTTK, a zasady wyboru członków władz Oddziału i ich liczbę uchwala Zjazd Oddziału.
 7. Delegaci na Zjazd Oddziału zachowują ważność mandatów do czasu zwołania następnego zwyczajnego Zjazdu Oddziału, z uwzględnieniem przepisu § 23 ust. 4.
 8. Wybory delegatów odbywają się z zachowaniem zasady powszechności, równości, tajności i proporcjonalności określanej według liczby członków z opłaconymi składkami członkowskimi za rok ubiegły.

§ 22

 1. Zjazd Oddziału odbywa się raz na cztery lata, chyba że uchwałą Zjazdu kadencja władz Oddziału została skrócona do dwóch lat.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zjazdu Zarząd Oddziału zawiadamia członków lub delegatów co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Zjazdu, załączając swoje sprawozdanie lub wskazując termin i miejsce jego wyłożenia do wglądu.
 3. Zjazd Oddziału obraduje na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, którego projekt przedstawia Zarząd Oddziału.

§ 23

 1. Nadzwyczajny Zjazd Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału przed upływem kadencji z inicjatywy własnej lub na pisemne żądanie Zarządu Głównego PTTK, Komisji Rewizyjnej Oddziału, 1/3 członków Oddziału lub 1/3 kół i klubów Oddziału, gdy liczy on łącznie co najmniej trzy koła lub kluby.
 2. Nadzwyczajny Zjazd Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału w terminie jednego miesiąca od daty złożenia żądania.
 3. Nadzwyczajny Zjazd Oddziału obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.
 4. W Nadzwyczajnym Zjeździe Oddziału biorą udział delegaci wybrani na ostatni Zjazd Zwyczajny, chyba że jednostki wybierające wybiorą nowych delegatów według obowiązującej ordynacji wyborczej.

§ 24

 1. Prawomocność Zjazdu Oddziału stwierdza komisja mandatowa Zjazdu wybrana przez Zjazd, przy czym:
 2. w przypadku, gdy w zjeździe Oddziału biorą udział wszyscy członkowie, zjazd Oddziału jest prawomocny, jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa liczby członków z głosem decydującym,
 3. w przypadku, gdy w zjeździe Oddziału biorą udział delegaci z kół i klubów, zjazd Oddziału jest prawomocny, jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa delegatów wybranych na ten zjazd Oddziału na zebraniach kół i klubów.
 4. Zjazd obradujący w drugim terminie jest władny do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.

§ 25

 1. Zarząd Oddziału kieruje Oddziałem w okresie pomiędzy Zjazdami Oddziału i odpowiada za swą działalność przed Zjazdem Oddziału i władzami naczelnymi PTTK.

2.    W skład Zarządu Oddziału wchodzi co najmniej pięciu członków wybranych przez Zjazd Oddziału.

3.    Zarząd Oddziału wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa, wiceprezesa lub wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

4.    W skład Zarządu Oddziału może wchodzić urzędujący członek Zarządu Oddziału powołany przez Zarząd Oddziału, jeżeli nie został on wybrany przez Zjazd Oddziału.

5.    Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.

6.    W posiedzeniach Zarządu Oddziału może brać udział z głosem doradczym Honorowy Prezes Oddziału.

7.    Organem wewnętrznym Zarządu Oddziału może być prezydium, w skład którego wchodzą: prezes, wiceprezesi, sekretarz i skarbnik. Prezydium kieruje działalnością w okresie między posiedzeniami Zarządu w zakresie ustalonym przez Zarząd Oddziału, w tym m.in. zwołuje i przygotowuje posiedzenia Zarządu oraz przygotowuje materiały na te posiedzenia.

8.    Członkiem Zarządu Oddziału nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 26

Szczegółowe kompetencje i zadania, zasady zwoływania posiedzeń oraz tryb pracy Zarządu Oddziału określa Regulamin Zarządu Oddziału uchwalony przez Zarząd Oddziału.

§ 27

1.    Zarząd Oddziału:

 1. wykonuje uchwały Zjazdu Oddziału, Walnego Zjazdu PTTK i władz naczelnych PTTK oraz stwarza warunki dla ich wykonania przez jednostki organizacyjne i członków PTTK,
 2. organizuje działalność turystyczną i krajoznawczą określoną w Statucie PTTK dla członków i osób nie zrzeszonych w PTTK,
 3. reprezentuje Oddział,
 4. powołuje i rozwiązuje koła i kluby oraz sprawuje nadzór nad ich działalnością,
 5. zarządza majątkiem Oddziału i dysponuje jego funduszami, uchwala roczny budżet Oddziału i przyjmuje sprawozdania z jego wykonania; zatwierdza roczne sprawozdania finansowe,
 6. może tworzyć jednostki gospodarcze Oddziału,
 7. podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia Oddziału do jednostek regionalnych, o których mowa w art. 82 Statutu PTTK,
 8. składa sprawozdania ze swej działalności Zjazdowi Oddziału i przedstawia Zarządowi Głównemu PTTK informacje o swojej działalności.
 9. powołuje i odwołuje kierowników własnych jednostek gospodarczych oraz przedstawicieli Oddziału w jednostkach gospodarczych prawa handlowego;
 10. ustanawia oddziałowe odznaki turystyczne i krajoznawcze;
 11. może prowadzić szkolenie członków PTTK,
 12. podejmuje inne działania dla realizacji celów statutowych PTTK.

2. Prezes Zarządu Oddziału zaznajamia Zarząd Oddziału z wystąpieniami Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału na najbliższym posiedzeniu, ustosunkowując się do nich nie później niż na kolejnym posiedzeniu.

§ 28

 1.    Zarząd Oddziału może tworzyć komisje, rady i zespoły stosownie do istniejących potrzeb i zainteresowań oraz powoływać ich składy.

2.    Funkcje komisji, rady lub zespołu Zarząd Oddziału może powierzyć odpowiednim kołom lub klubom PTTK.

3.    Do zakresu działania komisji, rad i zespołów powołanych przez Zarząd Oddziału należą zagadnienia związane z realizacją celów i zadań oddziału w dziedzinie przez nie reprezentowanej, a w szczególności doradztwo dla Zarządu Oddziału.

4.    Komisje, rady i zespoły działają na podstawie regulaminów, uchwalonych przez Zarząd Oddziału.

5.    Przewodniczący komisji, rad i zespołów mają prawo udziału w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym, w szczególności gdy podczas posiedzenia rozpatrywane są sprawy dotyczące problematyki z zakresu ich działalności.

§ 29

1.    Komisja Rewizyjna Oddziału składa się co najmniej z trzech członków wybranych przez Zjazd Oddziału, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – co najmniej z pięciu członków wybranych przez Zjazd Oddziału.

2.    Komisja Rewizyjna Oddziału wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa, wiceprezesa i sekretarza.

3. Członkiem Komisji Rewizyjnej Oddziału nie może być osoba:

 1. która jest członkiem Zarządu Oddziału lub Sądu Koleżeńskiego Oddziału,
 2. pozostająca z osobą będącą członkiem Zarządu Oddziału w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,  powinowactwa lub podległości służbowej.
 3. która prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o majątek PTTK lub mającą znamiona kolizji interesów z działalnością gospodarczą PTTK,
 4. która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 30

1.    Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem kontrolującym całokształt działalności Oddziału.

2.    Komisja Rewizyjna Oddziału:

 1. kontroluje działalność Zarządu Oddziału i jego jednostek, z uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej, pod względem zgodności z przepisami prawa, Statutem Oddziału, Statutem PTTK, uchwałami Zjazdu Oddziału, Walnego Zjazdu PTTK, a także zasadami gospodarności i rzetelności,
 2. określa zasady działania oraz sprawuje nadzór nad komisjami rewizyjnymi kół i klubów; w przypadku, gdy walne zebranie koła lub klubu podejmie uchwałę o niewybieraniu komisji rewizyjnej koła lub klubu, Komisja Rewizyjna Oddziału pełni obowiązki komisji rewizyjnej koła lub klubu,
 3. kontroluje działalność finansową i gospodarczą Zarządu Oddziału opierającą się na majątku               zarządzanym bezpośrednio przez Oddział oraz wniesionym do innych podmiotów gospodarczych,
 4. przedstawia Zarządowi Oddziału informacje o wynikach kontroli oraz uwagi, wnioski i zalecenia pokontrolne, a w przypadkach szczególnych – wnioski personalne,
 5. przedstawia Zarządowi Oddziału swą opinię w sprawie rocznego sprawozdania finansowego oraz budżetu i jego wykonania,
 6. składa Zjazdowi Oddziału sprawozdanie z działalności oraz występuje z wnioskiem o absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Oddziału, pełniących te funkcje w upływającej kadencji.

§ 31

Prezes lub upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej Oddziału ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.

§ 32

Komisja Rewizyjna Oddziału oraz komisje rewizyjne kół i klubów działają według regulaminów uchwalonych przez Komisję Rewizyjną Oddziału w oparciu o regulaminy wzorcowe uchwalone przez Główną Komisję Rewizyjną PTTK.

§ 33

1.    Sąd Koleżeński Oddziału składa się co najmniej z pięciu członków wybranych przez Zjazd Oddziału.

2.    Sąd Koleżeński Oddziału wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa, wiceprezesa i sekretarza.

§ 34

1.    Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego Oddziału należy:

 1. orzekanie i nakładanie kar organizacyjnych w stosunku do członków oddziału w sprawach wynikających z ich działalności w PTTK, w szczególności dotyczących naruszenia Statutu PTTK, nieetycznego postępowania i niegodnego zachowania,
 2. rozpatrywanie w granicach określonych w ust.1 pkt 1) spraw podlegających właściwości sądu      koleżeńskiego innego oddziału PTTK, a przekazywanych do rozpatrzenia przez prezesa Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK,
 3. rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami lub jednostkami organizacyjnymi Oddziału na tle ich działalności organizacyjnej, finansowej lub gospodarczej.

2.    Prezes Sądu Koleżeńskiego Oddziału przed wyznaczeniem zespołu orzekającego może skierować sprawę do mediacji, bądź przedsięwziąć inne czynności zmierzające do ugodowego załatwienia sporu przez osobę wyznaczoną ze składu Sądu Koleżeńskiego Oddziału.

§ 35

1.    Sąd Koleżeński Oddziału może wymierzać następujące kary organizacyjne:

 1. upomnienie,
 2. naganę,
 3. zawieszenie w prawach członka PTTK na okres od 1 roku do 3 lat,
 4. wykluczenie z PTTK.

2.    Sąd Koleżeński Oddziału może orzec o winie, odstępując od wymierzenia kary.

3.    Sąd Koleżeński Oddziału może wnioskować do Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK o:

 1. pozbawienie uprawnień kadry programowej PTTK,
 2. pozbawienie wyróżnień honorowych PTTK.

4.    Osoba wykluczona z PTTK nie może ubiegać się ponownie o członkostwo przed upływem 5 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o wykluczeniu.

5.    Kary organizacyjne ulegają zatarciu:

 1. kary określone w ust. 1 pkt 1) i 2) – po upływie 1 roku,
 2. kara określona w ust. 1 pkt 3) – 3 lata po upływie okresu zawieszenia,
 3. kara określona w ust. 1 pkt 4) – po upływie 10 lat,
 4. kary, o których mowa w ust. 3 – po upływie 5 lat.

6.    Prawomocne orzeczenie sądu koleżeńskiego oddziału, wiążące ze względu na treść rozstrzygnięcia inne władze oddziału, jego jednostki organizacyjne lub członków, powinno być wykonane w terminie 14 dni od doręczenia tego orzeczenia.

§ 36

1.    Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Oddziału przysługuje odwołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia na piśmie.

2.    Sąd Koleżeński Oddziału prowadzi rejestr prawomocnie orzeczonych kar.

§ 37

Sąd Koleżeński Oddziału działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Główny Sąd Koleżeński PTTK.

§ 38

Prezes lub upoważniony przez niego członek Sądu Koleżeńskiego Oddziału ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.

§ 38 a

Członkowie Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału:

a)    odpowiadają wobec Oddziału za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami niniejszego Statutu, chyba że nie ponoszą winy,

b)    wykonujący swoje obowiązki społecznie, powinni przy ich wykonywaniu dołożyć należytej staranności,

c)    jeżeli szkodę, o której mowa w pkt a), wyrządziło kilka osób wspólnie, osoby te ponoszą odpowiedzialność solidarną.

Rozdział  V

KOŁA I KLUBY PTTK

§ 39

1.    Zarząd Oddziału może powoływać koła lub kluby, które są jednostkami organizacyjnymi Oddziału.

2.    Koła powoływane w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych mogą używać nazwy „Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK”. Opiekę nad działalnością tej jednostki sprawuje pełnoletni członek PTTK wyznaczony przez Zarząd Oddziału w porozumieniu z dyrekcją szkoły lub placówki.

§ 40

1.    Koło może być powołane uchwałą Zarządu Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji minimum 10 członków zwyczajnych Oddziału.

2.    Koła zrzeszają członków zwyczajnych Oddziału opłacających w nich składkę członkowską PTTK.

3.    Zadaniem koła jest organizacja statutowej działalności turystycznej i krajoznawczej.

§ 41

1.    Klub może być powołany uchwałą Zarządu Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji minimum 10 członków zwyczajnych Oddziału.

2.    Klub może zrzeszać także członków innych oddziałów PTTK.

3.    Zadaniem klubu jest organizowanie i prowadzenia specjalistycznej działalności w określonej dziedzinie lub środowisku.

§ 42

1.    Koła i kluby utrzymują się ze składek członkowskich.

2.    Koła i kluby mogą ustanawiać i pobierać niezależnie od składki członkowskiej PTTK, dodatkowe składki przeznaczone w całości na działalność koła lub klubu, uchwalone przez zebrania członków tych jednostek. Członkowie klubów z innych oddziałów PTTK opłacają w tych klubach tylko składkę klubową.

3.    Koła i kluby mogą otrzymywać dotacje i darowizny, wyłącznie za pośrednictwem Zarządu Oddziału, który odpowiada za prowadzenie właściwej dokumentacji.

4.    Koło lub klub może prowadzić działalność gospodarczą dla pozyskania środków na swoją działalność programową tylko za zgodą Zarządu Oddziału i na zasadach określonych przez Zarząd Oddziału w ramach obowiązujących przepisów prawa oraz obowiązujących w Oddziale przepisów finansowych.

5.    Za działalność gospodarczą koła lub klubu odpowiada Zarząd Oddziału.

§ 43

1.    Najwyższą władzą koła lub klubu jest walne zebranie koła lub klubu.

2.    Władzami koła lub klubu są:

 1. zarząd koła lub klubu,
 2. komisja rewizyjna koła lub klubu, o ile walne zebranie podejmie uchwałę o wyborze komisji rewizyjnej koła lub klubu.

3.    Walne zebranie koła lub klubu odbywa się raz na cztery lata, chyba że uchwałą walnego zebrania koła lub klubu kadencja władz została skrócona.

4.    Uchwały władz koła lub klubu zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.

5.    Władze koła lub klubu, o których mowa w § 43 ust. 2, mają prawo kooptować nowych członków na zwolnione w okresie kadencji miejsca. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

6.    W razie wyczerpania trybu kooptacji walne zebranie koła lub klubu przeprowadza wybory uzupełniające, dokonując wyboru nowych członków władz na zwolnione miejsca.

§ 44

1.    Do kompetencji walnego zebrania koła lub klubu należy:

 1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej,
 2. rozpatrywanie wniosków członków,
 3. udzielanie bezwzględną większością głosów, na wniosek komisji rewizyjnej koła lub klubu, o ile taka została wybrana, absolutorium poszczególnym członkom zarządu koła lub klubu, pełniącym te funkcje w upływającej kadencji; nieuzyskanie absolutorium wyłącza od kandydowania do władz w najbliższej kadencji;
 4. wybór zarządu i komisji rewizyjnej oraz delegatów na zjazd oddziału.

2.    Walne zebranie koła lub klubu zwołuje zarząd, zawiadamiając członków o miejscu, terminie i porządku obrad co najmniej 7 dni przed terminem.

3.    Walne zebranie koła lub klubu może być zwołane przy zachowaniu zasady drugiego terminu. W zawiadomieniu o zwołaniu zebrania musi być określony pierwszy i drugi termin oraz porządek obrad.

4.    Prawomocność zebrania stwierdza komisja mandatowa wybrana przez zebranie. Zebranie jest prawomocne, jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa liczby członków z głosem decydującym. Walne zebranie koła lub klubu obradujące w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.

5.    Walne zebranie odbywające się w drugim terminie może obradować tylko nad sprawami umieszczonymi w porządku obrad określonym w zawiadomieniu o jego zwołaniu.

6.    Wybory do władz koła lub klubu odbywają się na podstawie Ordynacji Wyborczej uchwalonej przez Zarząd Główny PTTK.

§ 45

1.    Szczegółowe kompetencje i zadania kół i klubów, w tym zasady zwoływania posiedzeń oraz tryb pracy ich zarządów określają regulaminy kół i klubów, uchwalone przez Zarząd Oddziału

2.    Komisje rewizyjne kół lub klubów działają według regulaminów uchwalonych przez Komisję Rewizyjną Oddziału sporządzonych w oparciu o regulamin wzorcowy uchwalony przez Główną Komisję Rewizyjną PTTK.

3.    Do kół i klubów mają zastosowanie odpowiednio § 18, 25, 29 – 31 niniejszego Statutu.

§ 46

1.    Uchwały walnego zebrania koła lub klubu oraz uchwały ich zarządów mogą być uchylone lub ich wykonanie zawieszone przez Zarząd Oddziału w przypadku gdy są sprzeczne z prawem, ze Statutem PTTK, Statutem Oddziału, uchwałami Walnego Zjazdu PTTK, władz naczelnych PTTK oraz władz Oddziału.

2.    Zarząd koła lub klubu może być zawieszony przez Zarząd Oddziału w przypadkach:

 1. zaniechania działalności,
 2. rażącego lub uporczywego naruszania obowiązków wynikających ze Statutu PTTK lub Statutu Oddziału,
 3. naruszenia podstawowych zasad gospodarki majątkiem własnym lub powierzonym,
 4. działania na szkodę PTTK.

3.    Uchwała Zarządu Oddziału w sprawie zawieszenia zarządu koła lub klubu może być podjęta po wysłuchaniu wyjaśnień zarządu i komisji rewizyjnej koła lub klubu, chyba że nie złożyły one wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

4.    Podejmując uchwałę o zawieszeniu zarządu koła lub klubu, Zarząd Oddziału powołuje tymczasowy zarząd koła lub klubu, którego zadaniem jest:

 1. usunięcie przyczyn, które spowodowały zawieszenie,
 2. zwołanie w terminie trzech miesięcy od daty powołania walnego zebrania koła lub klubu w celu wyboru nowego zarządu lub podjęcia uchwały o rozwiązaniu koła lub klubu.

5.    Od uchwał Zarządu Oddziału, określonych w ust. 1, przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego Oddziału w terminie 14 dni od zawiadomienia o uchwale.

§ 47

 1. Przynależność koła lub klubu do Oddziału ustaje na skutek rozwiązania koła lub klubu.
 2. Uchwałę o rozwiązanie koła lub klubu podejmuje walne zebranie koła lub klubu większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania członków koła lub klubu.
 3. Rozwiązanie koła lub klubu uchwałą Zarządu Oddziału może nastąpić w przypadku:
 4. zaniechania przez koło lub klub działalności albo gdy koło lub klub nie posiada wymaganych Statutem Oddziału władz i brak jest warunków do ich wyłonienia w okresie nie dłuższym niż rok,
 5. spadku liczby członków poniżej 10 członków zwyczajnych przez okres dłuższy niż jeden rok,
 6. jeżeli działalność koła lub klubu wykazuje rażące lub uporczywe naruszenie prawa lub postanowień Statutu PTTK lub Statutu Oddziału i nie ma warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem i ze Statutem.
 7. W przypadku rozwiązania się koła lub klubu na podstawie uchwały walnego zebrania koła lub klubu, jego likwidatorami są członkowie ostatniego zarządu koła lub klubu albo komisja likwidacyjna powołana uchwałą walnego zebrania koła lub klubu.
 8. W przypadku braku możliwości zwołania i odbycia nadzwyczajnego walnego zebrania koła lub klubu, o którym mowa w ust. 2, likwidatorem koła lub klubu staje się zarząd tymczasowy koła lub klubu lub likwidator powołany przez Zarząd Oddziału.
 9. Koszty likwidacji koła lub klubu pokrywa się z majątku likwidowanego koła lub klubu, albo z majątku Oddziału.

Rozdział  VI

PRZYNALEŻNOŚĆ I STOSUNEK ODDZIAŁU PTTK DO POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO

§ 48

 1. Oddział obowiązuje Statut PTTK, uchwały Walnego Zjazdu PTTK oraz uchwały władz naczelnych PTTK.
 2. Oddział przyjmuje na Zjeździe Oddziału własny statut, który nie może być sprzeczny z postanowieniami Statutu PTTK.
 3. Oddział podlega kontroli władz naczelnych PTTK w zakresie określonym w statucie PTTK. 
 4. Oddział przekazuje do Zarządu Głównego część składki członkowskiej na zasadach ustalonych przez Zarząd Główny.
 5. Oddział może wejść w skład jednostki regionalnej PTTK skupiającej oddziały PTTK z województwa łódzkiego.

§ 49

 1.  Przynależność Oddziału do PTTK ustaje wyłącznie na skutek rozwiązania Oddziału.
 2.  Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału podejmuje Zjazd Oddziału większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
 3. W przypadku rozwiązania się Oddziału na podstawie uchwały Zjazdu Oddziału, jego likwidatorami są członkowie ostatniego Zarządu Oddziału lub komisja likwidacyjna powołana uchwałą Zjazdu Oddziału.
 4. W przypadku braku możliwości zwołania i odbycia nadzwyczajnego Zjazdu Oddziału o którym mowa w ust. 2, likwidatorem Oddziału są członkowie ostatniego zarządu oddziału.
 5. Prezydium Zarządu Głównego PTTK może podjąć uchwałę o rozwiązaniu oddziału w przypadku stwierdzenia działań sprzecznych z:
 6. Statutem PTTK,
 7. uchwałami Walnego Zjazdu PTTK,
 8. uchwałami Zarządu Głównego PTTK dotyczącymi spraw członkowskich,
 9. obowiązkiem powiadomienia Zarządu Głównego PTTK o zamiarze zbycia mienia.
 10. O podjęciu procedury, o której mowa w ust. 5, Prezydium Zarządu Głównego PTTK powiadamia Zarząd Oddziału niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od podjęcia decyzji w tej sprawie.
 11. Od powyższej decyzji Zarządowi Oddziału przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego PTTK.
 12. Odwołanie rozpatruje Zarząd Główny PTTK na najbliższym posiedzeniu. O podjętej decyzji powiadamia Zarząd Oddziału niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni.
 13. Od uchwały Zarządu Głównego PTTK określonej w ust. 8 przysługuje odwołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego w terminie 21 dni od zawiadomienia o przyjęciu uchwały. Odwołanie winno być doręczone przed upływem tego terminu.

10.  Od orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego odwołanie nie przysługuje.

11.  Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Oddziału.

Rozdział VII

MAJĄTEK ODDZIAŁU

§ 50

1.    Majątek Oddziału powstaje z:

 1. wpisowego i składek członkowskich,
 2. dochodów z własnej działalności,
 3. dochodów z mienia nieruchomego i ruchomego,
 4. ofiarności publicznej,
 5. darowizn, spadków i zapisów,
 6. innych źródeł.
 7. Przedmiotem praw majątkowych Oddziału są w szczególności: nieruchomości, ruchomości, dobra niematerialne oraz środki pieniężne.

§ 51

 1. Własność Oddziału i inne prawa majątkowe Oddziału stanowią mienie Oddziału.
 2. W przypadku rozwiązania Oddziału jego mienie po zakończeniu likwidacji staje się mieniem PTTK, w stosunku do którego, w zakresie czynności cywilnoprawnych, Zarząd Główny PTTK wykonuje prawa i obowiązki.
 3. Koła i kluby zarządzają i korzystają z mienia Oddziału w zakresie i na zasadach ustalonych w regulaminie koła lub klubu.

§ 52

 1. Zbycie mienia nieruchomego, będącego własnością Oddziału lub pozostającego w użytkowaniu wieczystym, wymaga powiadomienia Zarządu Głównego, któremu lub osobie prawnej przez niego wskazanej przysługuje prawo pierwokupu. Termin złożenia oświadczenia o wykorzystaniu tego prawa wynosi 90 dni od dnia powiadomienia Zarządu Głównego.
 2. Obciążanie majątku nieruchomego PTTK wymaga zgody Zarządu Głównego PTTK.
 3. Zaciąganie zobowiązań majątkowych, a w szczególności kredytów i pożyczek w kwocie przekraczającej 10% wartości aktywów danej jednostki, wymaga uchwały zarządu tej jednostki PTTK, podjętej bezwzględną większością głosów.

§ 53

Zabronione jest:

 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków PTTK, członków władz lub pracowników PTTK oraz osób, z którymi członkowie władz lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywanie majątku PTTK na rzecz członków, członków władz lub pracowników PTTK oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków władz lub pracowników PTTK oraz ich osób bliskich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu PTTK,
 4. nabywanie na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie PTTK, członkowie władz lub pracownicy PTTK oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 54

 1. PTTK nie odpowiada za zobowiązania Oddziału, a Oddział nie odpowiada za zobowiązania PTTK, chyba że co innego wynika z dokonanych czynności prawnych.
 2. Jednostka regionalna, o której mowa w § 27 ust. 1 punkt 7, nie odpowiada za zobowiązania Oddziału, a Oddział nie odpowiada za zobowiązania jednostki regionalnej, chyba że co innego wynika z dokonanych czynności prawnych.

§ 55

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Oddziału oraz dla udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch osób spośród grona obejmującego: prezesa, wiceprezesów, skarbnika lub innych, umocowanych przez Zarząd jego członków.

Rozdział VIII

ZMIANY STATUTU, PRZEPISY KOŃCOWE

§ 56

Zmiany Statutu Oddziału uchwala Zjazd Oddziału większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.